สัมมนา

เพื่อสนองตอบยุทธศาสตร์ภาครัฐที่ต้องการพาประเทศทะยานเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ภาคอุตสาหกรรมจึงต้องปรับตัวให้ก้าวทันเทคโนโลยี และนำมาปรับใช้กับการผลิต เพื่อให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ ตามโมเดลปฏิรูปโครงสร้าง ทางเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value-Based Economy) และการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-driven Economy) สร้างคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ พร้อมเพิ่มมูลค่าด้วยความคิดสร้างสรรค์

การนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทในทุกๆ ด้าน ทั้งในส่วนของการผลิตและการตลาด นับเป็น กลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน ได้อย่างตรงจุด โดยงานสัมมนานี้ จะเวทีที่เปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักบริหาร เจ้าของธุรกิจ บุคลากรจากภาครัฐ และนักการตลาด ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ บอกเล่าประสบการณ์ นำเสนอเทรนด์ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจ และชี้แนวทาง ที่เน้นให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตและการนำเสนอให้สอดคล้องกับทิศทางของผู้บริโภคเพื่อความก้าวหน้าและเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้โอกาสในการรับข้อมูลข่าวสารล่าสุด ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้นำในอุตสาหกรรมได้มีเวทีในการอภิปราย ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความรู้ในเชิงเทคนิคร่วมกับการสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรต่างๆทั้งจากภาครัฐและเอกชนอีกด้วย

คลิกด้านล่างสำหรับรายละเอียดวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

บรรยาย :
“แนวนโยบายการพัฒนาการเกษตรของไทยสู่การเชื่อมโยงระดับอุตสาหกรรม”

คุณจริยา สุทธิไชยา
เลขาธิการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เสวนา :
“สิ่งทอเทคนิคกับการยกระดับอุตสาหกรรมเกษตร”

ดร.ณัฐภพ สุวรรณเมฆ
ผู้ช่วยนักวิจัย
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
คุณกมล นารูลา
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท นารูลานันวูเว่น จำกัด

ดำเนินรายการโดย

คุณคุณพีรพร พละพลีวัลย์
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
หมายเหตุ:
 • * วิทยากร อยู่ในระหว่างเรียนเชิญ
 • การบรรยายเป็น ภาษาไทย
 • สัมมนาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้า

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

เสวนา :
“เสริมธุรกิจ พลิกการตลาด พิชิตความสำเร็จแบบก้าวกระโดด”

คุณณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง
ที่ปรึกษาและเทรนเนอร์ด้านการตลาด
บริษัท ดอทส์ คอนซัลแตนซี่ จำกัด
คุณรรินทร์ ทองมา *
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท Other and Book จำกัด
คุณนัครินทร์ ประทีปเมือง
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท 360 Innovative จำกัด

ดำเนินรายการโดย

คุณกวิตา ชื่นใจ
ที่ปรึกษาด้านการตลาดและ อีคอมเมิร์ซ
บริษัท สบายดี ดิจิทัล จำกัด
หมายเหตุ:
 • * วิทยากร อยู่ในระหว่างเรียนเชิญ
 • การบรรยายเป็น ภาษาไทย
 • สัมมนาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้า

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

เสวนา :
“เจาะลึกแนวโน้มสี และ วัสดุแฟชั่น 2018/2019 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจแฟชั่นไทย”

อาจารย์อ้อยใจ เลิศล้ำ
อาจารย์และหัวหน้านักวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
อาจารย์สุริยา สงค์อินทร์
อาจารย์และนักวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
อาจารย์พัชรินทร์ สังข์ขาว
อาจารย์และนักวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ดำเนินรายการโดย

อาจารย์ธนวัฒน์ เรืองเทพรัชต์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หมายเหตุ:
 • * วิทยากร อยู่ในระหว่างเรียนเชิญ
 • การบรรยายเป็น ภาษาไทย
 • สัมมนาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้า

วันเสาร์ที่ 8 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องแกรนด์ฮออล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

เสวนา :
“Family Business Showcase in Textile Industry”

คุณสมชัย ส่งวัฒนา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์
บริษัท แอท แบงค็อก จำกัด (เจ้าของแบรนด์ FLYNOW)
ผศ. ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล
คณบดีคณะวิทยพัฒน์ และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดำเนินรายการโดย

ดร. สิริรัฐ บุญรักษา
ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาธุรกิจครอบครัว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หมายเหตุ:
 • * วิทยากร อยู่ในระหว่างเรียนเชิญ
 • การบรรยายเป็น ภาษาไทย
 • สัมมนาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้า

Media Supporter

A member of Reed Exhibitions the world's leading events organizer.
Copyright © Reed Tradex Company Limited. All rights reserved
Top